Alla blir vi äldre – förbundet fyller 130

Förbundet fyller 130 stolta år, jag har precis passerat 60. Några av er fyller säkert ett år till under det närmaste året. Varför säga att man blir gammal när man kan säga att man blir års-rik.
Kåren i sig har en hög genomsnittsålder och vi kommer att behöva en föryngring om vi ska kunna försörja patienter med tandtekniska produkter, se vår enkätsammanställning i detta nummer.
I dag ser vi ett skriande behov av utbildade tandtekniker som också har kunskap att hantera ny teknik. Antalet jobbannonser har ökat kraftigt det senaste året och pensioneringarna ökar, vart är vi på väg?
Kommer det att vara brist på tandtekniker framöver? Kommer ny teknik att rädda produktionen? Kommer tandteknik att vara lönsamt?

Under flertalet år har tyckare, spekulanter och så kallade sakkunniga, målat upp bilden av att den nya tekniken kommer att halvera vår kår. Varför pekar då all statistik åt motsatt håll?
Antalet totalt anställda i branschen har stigit med mellan 50 till 90 personer årligen de senaste 5 åren och ligger nu på cirka 1 800 personer.
Paradoxen är att när världen digitaliseras får kunskap och all den information som inte kan digitaliseras ett allt högre värde.
Vi måste i kåren också lära oss att ta betalt för konsultationer. Tid och råd kan inte vara gratis. Värdet av utbildade och erfarna tandtekniker kommer förhoppningsvis fortsätta att finnas. Ett nytt uttryck har börjat att användas istället för tandtekniker – ”Dental designers”.
Det enda sättet att få adekvata svar på detta är att fråga er företagare hur ni har det hos er och hur ni ser på dagens situation och vad ni ser framåt.
Förbundet har börjat med en enkätundersökning för att få svar på dessa frågor. Vi hoppas att så många som möjligt svarar så att vi kan få en klarare uppfattning av hur det ser ut.
Att företagen nyanställer kan också bero på att den administrativa bördan ökar, vi måste idag även arbeta med GDPR och den nya lagstiftningen om medicintekniska produkter – MDR.
Datainspektionen har påbörjat en mängd tillsynsärenden sedan införandet av de nya GDPR-reglerna den 25 maj i år.

När denna tidning trycks har förmodligen den första domen kommit. Anledningen till att de bolagen utreds är för att se om de har utsett något dataskyddsombud eller inte. De som bryter mot bestämmelserna i GDPR riskerar i värsta fall höga bötesbelopp. Men aktörerna kan också få en varning eller frias helt, beroende på vad myndigheten kommer fram till i utredningen.
Dataskyddsombud är en person som ansvarar för att en organisation följer Datakyddsförordningen, i synnerhet när det gäller dataskydd. Det kan vara en från företagsledningen, en anställd eller en extern kraft.
Organisationer som har fler än 250 anställda eller som har som huvudsaklig verksamhet att behandla personuppgifter är skyldiga att utse ett dataskyddsombud, för andra är det frivilligt.
När det gäller den nya lagen om medicintekniska produkter, MDR, så skiljer den sig inte så mycket från det direktiv som finns idag. Men lagen innebär en uppstramning och att fler inspektioner kommer att utföras. Ni som i dag arbetar i Struktur kommer vi att kunna hjälpa utan större problem. MDR kommer likt GDPR innefatta sanktioner och bötesbelopp om man inte följer lagen.

Kommer vi att få en ny tandvårdsreform eller ändringar i den befintliga?Ja kanske det, regeringen har i alla fall utsett Veronica Palm, som har fått i uppdrag att lämna förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt.
Utredarens kommande förslag ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen.
Utredaren ska pröva vilken betydelse prissättningen på tandvårdsmarknaden har för en jämlik tandvård och tandhälsa, samt särskilt lämna förslag till hur tandvårdssystemet ska kunna uppfattas som mer förutsägbart för såväl patienter och vårdgivare som företrädare för professionerna.
Tandvårdssystemet ska även fortsättningsvis erbjuda mångfald samt ge patienter goda möjlighet till valfrihet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Jag och Patrik Jonson och andra inbjudna deltog den 17 oktober i ett referensgruppsmöte med utredaren och diskussionerna handlade mycket om hur dagens system fungerar, hur det påverkar olika patientgrupper, samt vilka förbättringsbehov som krävs för att nå ett mer resurseffektivt, jämlikt och förutsägbart system.
Om du, åtminstone för ett tag, vill slippa dessa förkortningar och eventuella förändringar, kom och besök vår monter på mässan där vi kommer att fira vår 130-års dag torsdagen den 15 november kl. 14.00

Olle Sahlin, ordförande i
Sveriges Tandteknikerförbund

Image