Hur mycket används CoCr inom fast protetik?

Maria Kassapidou, övertandläkare på avdelningen för oral protetik vid Odontologiska Institutionen i Jönköping och doktorand på avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har genomfört en enkät-studie och sammanställt resultaten av användningen av CoCr-legeringar i fast protetik bland dentala laboratorier i Sverige.
Studieupplägget innebar att hon, från mars till oktober 2015, har skickat frågeformulär till 542 registrerade dentallaboratorier i Sverige. Frågeformulären delades upp i två delar, tandstödd och implantatstödd protetik.
Mer än hälften av dentallabben svarade på frågeformulären om användandet av CoCr. Resultaten visade att fler laboratorier använde CoCr-legeringar vid framställandet av tandstödd jämfört med implantatstödd fast protetik, 74 % respektive 66 %.

Resultaten visade att laboratorierna använde 35 olika CoCr- legeringar för tandstödda konstruktioner och 30 olika CoCr- legeringar för implantatstödda konstruktioner.
Förutom skillnad i sammansättningen av dessa CoCr-legeringar tillverkades de också med olika tekniker. Tre olika framställningstekniker användes vid både tand- och implantatstödda konstruktioner; gjutning, fräsning och lasersintring. Inom implantatstödd protetik rapporterades en ytterligare framställningsteknik; presintrad fräsning.

Gjutning av CoCr till dentala konstruktioner var mer frekvent rapporterad inom fast tandstödd protetik jämfört med fast implantatstödd protetik där fabrikationsprocesserna lasersintring och fräsning dominerade.
De vanligaste rapporterade CoCr legeringarna för tandstödd protetik var Wirobond® 280 respektive Cara SLM för implantatstödd protetik.

Inom studiens begränsningar, så konkluderades det att det finns ett behov att genomföra ytterligare studier för att undersöka skillnader mellan de mest frekvent använda och av laboratorierna rapporterade CoCr-legeringarna.

Maria Kassapidou har erhållit en gästforskartjänst på NIOM (Nordisk institutt for odontologisk materialprøving) i Oslo i Norge. där hon nu genomför in vitro-studier med avseende på de CoCr-material som är av klinisk betydelse, enligt resultaten från enkätstudien. Resultaten från dessa pågående undersökningar kommer att publiceras i en vetenskaplig studie, som även den kommer att vara en del i hennes doktorsavhandling.