Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg till stöd i detta arbete.
Läkemedelsverket kräver alla tilverkare av medicintekniska produkter att ha ett kvalitetssäkringssystem.

Sveriges Tandteknikerförbunds kvalitetssäkringssystem

Sveriges Tandteknikerförbund har kvalitetssäkringssystem som uppfyller kraven för specialanpassade medicintekniska produkter.
Under våren 2015 lanserade Sveriges Tandteknikerförbund ”Struktur”, ett webbaserat kvalitetssäkringssystem, som vi erbjuder kurser i.

Vi gör löpande kvalitetsrevision och kontroll av att medlemmarna uppfyller de legala kraven. Det nya webbaserade kvalitetssystemet Struktur kräver en årlig revison av medlemmarnas kvalitetssäkring.

Lev upp till de legala kraven

Sedan den 1 september 2001 utövar
Läkemedelsverket, med stöd av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter tillsyn över medicintekniska produkter och dess tillverkare.
Läs mer>>

Registrering hos Läkemedelsverket

Ett kvalitetssäkrat laboratorium – Tillverkare av specialanpassade produkter – skall registreras
hos Läkemedelsverket. 
Läs mer>>