Svar från regeringskansliet angående hyresstöd

Sveriges tandteknikerkår består av ca 450 små och medelstora företag som är helt beroende att det bedrivs tandläkarverksamhet. För att inte patientsäkerheten ska äventyras framöver så behöver dessa företag allt stöd som kan uppbringas. Tandteknisk verksamhet kommer att drabbas i minst samma omfattning som tandläkare. Redan nu utförs enbart akuttandvård hos flertalet tandläkare och det omfattar sällan tandprotetik.
Vi tror att den tendensen kommer att kvarstå ett bra tag efter att verksamheten i övrigt hos tandläkarna återgår till det normala.
Redan nu noterar flertalet tandtekniska labb att orderingången ligger under 50% och den sjunker stadigt.
Det är av yttersta vikt att även SNI kod 32 502 Tillverkning av tandproteser inkluderas i listan över Föreslagna branscher att ta emot hyresstöd.

/Olle Sahlin
Ordförande Sveriges Tandteknikerförbund

“Hej Olle och tack för att du hörde av dig till Regeringskansliet!
Det är ett mycket besvärligt läge som Sverige nu befinner sig i på grund av det nya coronaviruset och vi vet att det är många företag som nu drabbas hårt. Regeringen följer utvecklingen mycket noga och vi analyserar, tillsammans med våra myndigheter, hur regeringens åtgärder för att stödja dessa företag kan bli bättre. Ditt förslag att inkludera tillverkning av tandproteser (SNI kod 32 502) finns nu med i detta analysarbete.

Vad gäller förslaget om tillfälligt stöd för fasta hyreskostnader i utsatta branscher så har regeringen pekat ut sektorerna; sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Detaljer presenteras i den stödordning som publicerades den 17 april www.svenskforfattningssamling.se.
Få branscher går opåverkade genom denna kris. Detta initiativ har utformats i första hand för verksamhet som är konsumentnära och som därmed kan antas ha drabbats särskilt hårt av rekommendationerna att tillämpa social distansering och förbudet mot att hålla större sammankomster. Även tjänsteverksamhet som bygger på fysisk närhet mellan producent och konsument omfattas.

Det är hyresvärden som i efterhand ansöker om det tillfälliga stödet för fasta hyreskostnader i utsatta branscher via länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns mer information. Vänligen kontakta dem för att få mer information om stödet samt hur du går tillväga för att ansöka. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html
De åtgärder som regeringen hittills har presenterat för att dämpa de ekonomiska effekterna av coronaviruset finns här: samlingssidan samt på https://www.regeringen.se/foretag
Information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19 finns samlade på verksamt.se.

Vänliga hälsningar,
Monika Mörtberg Backlund
Departementssekreterare
Näringsdepartementet
Enheten för branscher och industri

Rulla till toppen