Tandvården påverkas fortsatt av pandemin

Under 2021 var det fortsatt färre personer som besökte tandvården jämfört med före pandemin, upp till 10 procent beroende på åldersgrupp. Tydligast var minskningen i åldersgruppen 24–69 år, och den var större i folktandvården än i privattandvården.
Det är också fortsättningsvis färre personer som kommer för undersökning, även om det är tydligast bland personer 24–69 år.
– Vid pandemins inledning var det framförallt äldre över 70 år som ställde in sina tandläkarbesök och undersökningar. Men där har också den tydligaste återhämtningen skett, och efter sommaren 2021 är antalet besökare nästan i nivå med före pandemin. Nu är det bland de yngre än 70 år som trenden fortsatt syns, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.
Större tandvårdsbehov bland patienter där undersökning skjutits upp
Det nya faktabladet visar att inställda undersökningar under pandemin har varit vanligare i vissa patientgrupper. Äldre patienter, patienter i folktandvård och patienter med låg inkomst hade förhöjd risk för inställda undersökningar under 2020.
Enligt analysresultaten syns också skillnad i tandvårdsbehov mellan de vuxna patienter som besökt tandvården regelbundet före pandemin men haft ett längre intervall mellan besöken i samband med pandemin, jämfört med de patienter som haft fortsatt samma undersökningsintervall. De patienter som inte undersöktes år 2020 har fått fler tänder lagade eller utdragna i samband med nästkommande undersökning jämfört med patienterna som undersöktes år 2020.
– Det innebär att patienterna där undersökningar av olika skäl skjutits upp har haft ett större behov av vård i samband med nästa undersökningstillfälle. Minskningen av tandvårdsbesök, liksom att det är fortsatt färre som kommer för regelbundna undersökningar, kan på sikt komma att visa sig i fortsatt ökade tandvårdsbehov, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir.
– Det är viktigt att man regelbundet kommer till tandvården baserat på munhälsosituationen man har. En regelbunden kontakt med tandvården skapar förutsättningar för att kunna förebygga och tidigt behandla de problem som uppstår.
Omfattningen av inställda undersökningar varierar mellan folktandvård och privattandvård och mellan regionerna. I privattandvården har man 2021 undersökt över 90 procent av antalet som undersöktes året före pandemin. I folktandvården var det färre, i snitt 84 procent som undersöktes. I vissa regioner var andelen besökare i folktandvården betydligt lägre, i en region har endast ungefär hälften undersökts och i andra dryga 60 procent.
– De skillnader vi nu ser kan ha flera orsaker. Det kan exempelvis vara skillnader som funnits redan före pandemin och som nu förstärkts. En annan förklaring kan vara att det kopplar till de nedstängningar som varit inom folktandvården under pandemins första år, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Källa: Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/effekterna-av-pandemin-syns-fortsatt-i-tandvarden/

Rulla till toppen